11:16:50 AM 1401 / 07 / 13
 

 

پزشک خانواده ضامن سلامت خانواده

تعریف نظام سلامت:

در جمهوری اسلامی ایران سلامت به عنوان یک حق شناخته شده است و در قانون اساسی کشور نیز بر این مساله تاکید شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای استقرار یک نظام سلامت مطلوب که بتواند به تمامی نیازهای جامعه پاسخ دهد ، انجام شده است که مهمترین این تلاش ها استقرار شبکه های بهداشتی درمانی کشور بوده و پیشرفت چشمگیری را در ارائه خدمات سلامت ایجاد کرده است. اما با وجود تمام تلاش ها ی انجام شده، باز هم توجه به همه ابعاد سلامتی و ریشه یابی علل بیماری در روش و محیط زندگی و نیز تشخیص و درمان به موقع همراه با کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در"برنامه پزشک خانواده " منجر به عدالت در سلامت و رضایت مردم و ارائه کنندگان خدمات سلامتی می شود و این برنامه از وظایف دولت بوده و برای تمام مردم شریف ایران از تکالیف مهم ما در بخش سلامت است.


 الگوریتم مراجعین به پزشک خانواده

 الگوریتم مراجعین به بیمارستان